ช็อปท้าลมร้อน อิ่มอร่อยตามใจ เพลิดเพลินได้ทุกร้าน ทั้งศูนย์การค้าธนิยะพลาซา กับบัตรเครดิต SCB


😎⛱️🛍️ ช็อปท้าลมร้อน อิ่มอร่อยตามใจ เพลิดเพลินได้ทุกร้าน ทั้งศูนย์การค้าธนิยะพลาซา กับบัตรเครดิต SCB

💰 แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน SCB Rewards เท่ายอดซื้อ

🗓️ ตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2565

• ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล
• จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน/ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ต้องลงทะเบียนแลกคะแนนภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์ Concierge ชั้น G ธนิยะพลาซา อาคาร Atrium (ตึกหลัง) ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

* เงื่อนไข • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าธนิยะพลาซา ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565– 12 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น • ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภท บัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย • ยกเว้น การใช้จ่ายประเภทการซื้อบัตรกำนัล / เติมเงินเข้าบัตรสตาร์บัคส์/ บัตรโทรศัพท์/ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน / ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร / ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ / ค่าดอกเบี้ย / ค่าปรับ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อใช้เท่ายอดซื้อ • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิป และบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์ Concierge ชั้น G ธนิยะพลาซา อาคาร Atrium (ตึกหลัง) ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนน สะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้ • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมี สถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารของสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิต เงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชนน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใชบัตรเพื่อเป็นไปในลกัษณะการใชเ้พื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคาร และศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777